Marif Uğurlu Hukuk Bürosu, gerek özel gerek kamu sektöründeki küçük projelerden orta ve mega projelere kadar her çeşit projenin muhtelif katılımcıları arasında çıkan hukuki uyuşmazlıkların gerek genel mahkemelerde gerek tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözüm metotları (ADR) ile seri bir biçimde ve düşük maliyetle çözülmesi hususunda derin tecrübe ve birikime sahiptir. Müvekkillerimizi aşağıda belirtilen platformlarda temsil etmekteyiz:

 • Alternatif Uyuşmazlık Çözümü (Arabuluculuk, uzlaşma ve diğer gayri resmi uyuşmazlık çözüm yolları)
 • Tahkim (Gerek ad hoc gerek ICC, ICSID, UNCITRAL, LCIA gibi yerel ve uluslararası organizasyonlar nezdinde kurumsal tahkim)
 • Genel mahkemeler (Adli ve idari yargıda ve her derece mahkemelerde)

Temel uyuşmazlık çözüm stratejimiz; uyuşmazlıkların, dava veya tahkim aşamasına gelmeden alternatif uyuşmazlık çözüm teknikleri devreye sokularak çok daha ucuz, pratik ve yaratıcı bir biçimde sulhen çözümlenmesini temin etmektir. Alternatif uyuşmazlık çözüm metotlarının sonuçsuz kalması veya taraflarca istenmemesi halinde ise; pragmatist ve yaratıcı stratejiler geliştirmek suretiyle, sektörel deneyimlerimizi tahkim veya dava sürecinde müvekkillerimizin yasal menfaatlerini koruyacak en iyi sonuçların alınabilmesi için seferber ediyoruz.

Marif Uğurlu Hukuk Bürosu`nun hukuki danışmanlık sunduğu başlıca uyuşmazlıklar:

 • Ortak girişim ve Konsorsiyum üyeleri arasındaki uyuşmazlıklar
 • Teslimde gecikme, işin uzaması, iş değişiklikleri, ilave iş ve eskalasyon gibi talepler
 • Haksız fesih
 • Ceza-i şart talepleri ve teminatların paraya çevrilmesi
 • Ayıplı işler
 • Müteahhit ve diğer proje katılımcılarının hakediş ödemelerinin yapılmaması
 • Sigorta meseleleri
 • Tapu iptali ve tescil davaları; kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, gayrimenkul satış vaadi, alım, önalım, geri alım ve hükmen tescil davaları; ortaklığın giderilmesi (İzale-i şüyu) davaları; elatmanın önlenmesi ve istihkak davaları;  kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davaları; kadastro davaları; orman Kanunu`nun 2/B maddesinden kaynaklanan davalar; kira uyuşmazlıkları (Akde aykırılıktan doğan uyuşmazlıklar, tahliye, kira bedelinin uyarlanması, ödenmeyen kira bedellerinin tahsili) ve ecrimisil davaları;  kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklar;  tashih (tapu sicilinin tashihi, sınır ve yüzölçümü tashihi) ve tespit davaları;  veraseten intikal eden gayrimenkullere ilişkin uyuşmazlıklar)
 • İmar planı davaları; parselasyon, ifraz ve tevhid gibi imar uygulamalarından doğan davalar; yapı (İnşaat) ruhsatı ve yapı kullanma izninden kaynaklanan davalar; mühürleme, yıkım ve imar para cezalarından doğan davalar; kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davaları